Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnost: Vojtěch Luňák – Prosváření CZ

se sídlem:                   Bradlecká Lhota 43, 507 13

Registrována u:          MÚ Náchod dne 19.04.2017, ID RZP: 140386343

identifikační číslo:       06028292

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://prosvareni.cz

 

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výše uvedené obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://prosvareni.cz  (dále jen „webová stránka“, nebo „eshop“ ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo jedná v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující  může rovněž provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce, potažmo při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající pak s tímto obeznámí kupujícího /týká se například výrazné změny ceny od dodavatele/. Zboží vystavené v eshopu prodávajícím je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit /např. nemožnost dodání ze strany výrobce či dovozce/. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením akceptace objednávky obchodníkem.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.   Kupujícímu automaticky doručený email bezprostředně po zadání a potvrzení objednávky jej pouze informuje o provedeném zadání objednávky do systému eshopu prodávajícího. Kupní smlouva vzniká teprve dalším, individuálním emailovým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, nebo emailem informujícím, že je zboží baleno a odesíláno kupujícímu.

3.7.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.   Prodávající se zavazuje svým odběratelům dodat jen zboží v originálním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3.10.  U druhů zboží, ke kterým výrobci či dovozci nedodávají záruční listy, je dokladem prokazujícím možnost reklamovat zboží prodejní doklad /prodejka, faktura/.

3.11.  Prodávající upozorňuje kupujícího, že nepřevezme k reklamačnímu řízení takové zboží, jehož výrobní číslo se neshoduje s výrobním číslem uvedeným v záručním listu, prodejce, či faktuře.

3.12   Prodávající zašle na vyžádání kupujícímu elektronickou poštou např. materiálové atesty, technické listy atp.

3.13.  Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené prodávajícím na e-shopu, jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů dodavatelů a výrobců.

3.14.  V případě, že v průběhu doby vyřizování objednávky dojde k výrazné změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatelů, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat, nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný výrobek nebo uvede na trh novou verzi produktu, která nahrazuje předchozí, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3.15.  Ceny jsou uvedeny za 1ks, 1m, 1kg (pokud není výslovně uvedeno jinak). Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.


4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Pod Kapličkou 1187, 547 01 Náchod
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostní - převodem na účet prodávajícího č.115-4452250287/0100, vedený u  Komerční banky (dále jen „účet prodávajícího“)

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Pozor - poštovné zdarma platí pouze pro ČR.

4.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná datem splatnosti uvedeným na zálohové faktuře.

4.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny /oproti vystavené zálohové faktuře/ ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.a/ Prodávající si vyhrazuje právo, požadovat  uhrazení celé kupní ceny /oproti vystavené zálohové faktuře/ ještě před odesláním zboží kupujícímu nebo dokonce i před jeho objednáním v  zejména cenově náročnějších obchodních případech, nebo v případech, kdy se jedná o specifický, ojediněle prodávaný produkt /např. svářečské zástěny či nehořlavé svářečské deky, prodávané v mnoha různých rozměrech dovážené na zakázku apod./, nebo v případech kdy zboží bude odcházet k zákazníkovi rovnou od dodavatele /pro zjednodušení a zlevnění přepravy např. u paletové přepravy/. V těchto případech si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky písemně emailem a úhradu předem vystavené zálohové faktury ze strany kupujícího.

4.6.b/ V případech, kdy se jedná o obzvláště drahou techniku, produkty zakázkově upravené, nebo výrobek který má být dovezen ze zahraničí na konkrétní přání zákazníka, může prodávající vyžadovat sepsání smlouvy o smlouvě budoucí /o budoucí kupní smlouvě/ a uhrazení celé kupní ceny jako zálohy před započetím výroby, objednáním dovozu, či započetím zakázkových úprav objednaného zboží. Smlouva o budoucí kupní smlouvě i zálohová faktura jsou v takovém případě vzájemně provázané a je v nich výslovně uvedeno, že uhrazením zálohové faktury v tomto případě vzniká povinnost kupujícímu odebrat takto objednané zboží a platba zálohy je v tomto případě zároveň smluvní pokutou v případě nepřevzetí předmětu prodeje, uvedeného ve smlouvě o smlouvě budoucí - kupní smlouvě a zároveň zálohové faktury.

4.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty - DPH. V případě platby předem zašle v elektronické podobě prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího je prodávajícím odesláno zboží kupujícímu a u zboží je přibalen daňový doklad – faktura. Některé výrobky /např. svářečské zástěny Kemper jsou zákazníkovi odesílány přímo z výrobního skladu /i pro urychlení dodání/, v takovém případě kupujícímu přijde faktura od prodávajícího elektronickou poštou a to obratem po připsání platby za zálohovou fakturu na účet prodávajícího. Následně je ihned objednáno u dodavatele zboží, které zákazníkovi  přijde s dodacím listem. V případě platby na dobírku je daňový doklad /faktura/ přiložen v zásilce, nebo v jedné ze zásilek, jedná-li se o vícekusovou zásilku.

4.9   Není-li uvedeno jinak, cena přídavných svařovacích a pájecích materiálů je všude uvedena           za 1 kilogram!

5.0  Veškeré uvedené ceny jsou nabídkového charakteru a kupní smlouva vzniká až naším      potvrzením Vaší objednávky!
 

5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Kupující (soukromá osoba bez přiděleného IČO) má dle ustanovení §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodu.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávajícího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k opotřebování či spotřebování zboží, nebo došlo k poškození části zboží při použití ), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích dle §458 odst. 1 občanského zákoníku. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány náklady na zaslání zboží do autorizovaného servisu a revizi rozbaleného zboží. Vrácení peněz bude provedeno bankovním převodem do 14ti dnů a to pouze částka za zboží, nikoli za dopravu k zákazníkovi.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prosvareni@seznam.cz

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti pracovních dnů od oznámení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím /např. při osobním vrácení zakoupeného zboží/, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží kompletní.

5.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostní platbou na účet určený kupujícím /platí při platbě předem na zálohovou fakturu/.

5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit současně i poskytnutý dárek.

5.8.   POZOR - vrácené zboží, zaslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato!  


6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  Dodací lhůta u zboží které je skladem:
- při osobním odběru kdykoli v pracovní době kamenného obchodu
- přepravní službou obvykle do dvou pracovních dnů

V případě, že zboží není skladem, budeme Vás informovat o termínu dodání e-mailem nebo telefonicky.

6.2.   Objednané zboží o hmotnosti do 50kg zasíláme obchodním balíkem České pošty za ceny které uvidíte po vložení zboží a vstoupení do vašeho nákupního košíku.
Zboží nad váhu 50kg a rozměrné zásilky zasíláme přepravní službou TopTrans apod. přičemž cenu Vám upřesníme na dotaz /cena se v tomto případě odvíjí dle konkrétních parametrů zboží, váhy a vzdálenosti přepravy/.
V případě, že zákazník chybně vybere hmotnost zásilky, nebo zemi určení, bude cena dopravy opravena automaticky. Na tuto změnu z kapacitních důvodů neupozorňujeme!!!

6.2.1   Prodávající si tímto vyhrazuje právo na výjimky ohledně stanovení cen přepravy – například svářečské zástěny Kemper jsou objednány prodávajícím a odeslány přímo z výrobního skladu ze zahraničí po připsání příslušné úhrady zálohové faktury na účet prodávajícího /cena dopravy je v tomto případě 500Kč bez DPH/. Více jak 100kg svářecích drátů, či materiálů Esab je objednáno prodávajícím a odesláno dodavatelem po připsání příslušné úhrady zálohové faktury na účet prodávajícího /doprava je v tomto případě zdarma/.

6.3.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a požadovat po přepravní službě sepsání formuláře o doručení zásilky v poškozeném stavu /převzetí s výhradou/.
 V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo např. pádu a roztržení balíku, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Nekompletnost či porušení obsahu zásilky je třeba neprodleně reklamovat písemně, nebo emailem - nejpozději do dvou pracovních dnů.

6.7.   Zboží dodáváme i na Slovensko /Českou poštou/ při objednávkách nad 3000Kč (cca 120 EUR). Jste-li plátci DPH, pak Vám po Vašem doložení této skutečnosti vystavíme doklad bez DPH. Nejste-li plátci DPH, pak Vám vystavíme doklad včetně DPH. 

6.8. Do ostatních zemí nedodáváme /s vyjímkou již výše zmíněného Slovenska/.

 

6.9.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

7.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prosvareni@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. latformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

9.   OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů se zobrazí po kliknutí na odkaz:

https://prosvareni.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html 

 

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále taktéž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na svou elektronickou adresu.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.0.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany tímto sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, pak namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.     K řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mimosoudní cestou je příslušná Česká obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line:  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

12.4.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6.   Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování zboží:            Pod kapličkou 1187, 547 01 Náchod

fakturační adresa (sídlo):                   Bradlecká Lhota 43, 507 13
telefon:                                               +420 774 828 505

e-mailová adresa:                              prosvareni@seznam.cz

V Náchodě dne 20.5. 2018

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace