Počet položek: 0 0,00 CZK

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

I.  Základní ustanovení

1.  Prodávající a provozovatel eshopu Prosváření CZ,  Vojtěch Luňák, sídlem Bradlecká Lhota 43, 507

    13, IČO 06028292 je správcem (dále jen „správce“) osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení    

    Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních

    údajů)  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

    Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo     

    identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační  

    údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,   

    psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal

     na základě plnění Vaší objednávky, registrace v eshopu, přihlášení k odběru newsletterů.

2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3.  Správce nezpracovává citlivé údaje ani údaje zvláštní povahy ve smyslu GDPR

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.  Platným právním důvodem pro zpracování osobních údajů je:

•   zákonná povinnost

•   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

•   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních

    sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

•   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání   

    obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona  

    č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce

    zboží nebo služby.

 

2.  Účelem zpracování osobních údajů je:

•   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi

    a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení   

    objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro

    uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze

    strany správce plnit,

•   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, kontaktování za účelem   

    zdokonalování poskytovaných   

    produktů a služeb a jejich dalšího prodeje

 •   vedení uživatelského účtu

3.  Bude-li obchodní sdělení obsahovat odkaz na webové stránky společnosti, berete na vědomí,

     že při prohlížení této webové stránky může v některých případech docházet ke zpracování údaje  

     o Vaší IP adrese. Webová stránka společnosti může používat cookies a další technologie sledování.

4.  Ze strany správce může docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22

    GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.  Správce uchovává osobní údaje 

•   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a  

    správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního   

    vztahu). 

•   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10     

    let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže. 

 

V. Přístup třetích stran k osobním údajům (subdodavatelé správce)

1. Osoby, které mají nebo mohou mí přístup ke zpracovávaným osobním údajům jsou osoby: 

•   podílející se na dodání zboží / služeb / případné realizaci plateb na základě smlouvy

•   zajišťující služby provozování e-shopu a webhostingu eshopu

•   dále to mohou být subjekty zajišťující pro správce účetní či marketingové služby /rozesílání   

    newsletterů e-mailem, obvykle 1x měsíčně/

•  přepravní společnosti se zásilkou dostávají z důvodu doručení zásilky vaše jméno, adresu a telefonní   

    číslo popř. e-mail, je-li uvedena v objednávce pevná linka a nikoliv číslo mobilního telefonu

2.  Správce nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  

     mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:

•   přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 

•   opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

•   výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

•   na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

•   vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

•   přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

•   souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat, buď písemně nebo elektronicky na adresu e-

    mailu správce /provozovatele eshopu/

2. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě že se domníváte, že bylo porušeno  

    Vaše právo na ochranu osobních údajů. Dozorovým úřade ve smyslu článku 51 GDPR je v ČR Úřad

    pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170  00 Praha 7.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení  

    osobních údajů ať už v elektronické či listinné podobě.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupující je srozuměn s tím, že správce zpracovává osobní údaje také za účelem zpracování

    objednávky a poskytnutí smluvního plnění, přičemž právním titulem pro takové zpracování je

    plnění smlouvy, souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním tak není vyžadován. Osobní údaje jsou     

    za tímto účelem zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy a dále i po skončení smlouvy po dobu

    trvání lhůt pro vypořádání nároků z ní plynoucích.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře

    čímž potvrzujete, že jste seznámen/a s našimi podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů a

    že je v celém rozsahu přijímáte, tedy nám udělujete souhlas se zpracováním.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

    zveřejní zde na eshopu a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou

    adresu, kterou jste správci poskytl/a.

    Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.5. 2018

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace